Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake

Bezbedan u kolovoznoj traci.

Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake može pomoći u sprečavanju nezgoda tako što će prepoznati nenamerno skretanje sa kolovoza, upozoriti vas i, ako je potrebno, intervenisati u upravljačkom sistemu. Pritom uvek imate kontrolu: ako aktivno upravljate, kočite ili ubrzavate, sistem ne interveniše. Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake detektuje ako slučajno pređete isprekidanu ili neprekidnu liniju ili ivicu kolovoza i upozorava vas vibriranjem upravljača. Ako ne reagujete i dalje nastavite sa prelaženjem, sistem interveniše u upravljaču kako bi vozilo vratio na kolovoznu traku. Intervencije upravljanja su nezavisne od detektovanog saobraćaja iz suprotnog smera.