Pretraga

Uslovi produžene garancije

Obim pokrivenosti produžene garancije za Mercedes-Benz putnička vozila


Uslovi produžene garancije za Mercedes-Benz putnička vozila sa Secure, Power ili Privilege paketom 


Prodavac odgovara Kupcu za ispravno funkcionisanje putničkog vozila odnosno predmeta kupoprodaje koji poseduje odgovarajući servisni paket, u periodu od 60 meseci od datuma prve registracije vozila ili do pređenih 100.000 km na kilometar-satu vozila, šta prvo dospe.

1. U okviru važenja produžene garancije (u daljem tekstu: „Garantni rok“), za slučaj da predmet kupoprodaje ne funkcioniše ispravno, Prodavac odnosno Mercedes-Benz servis ovlašćen od strane Star Importa je dužan da otkloni nedostatke i oštećenja nastala kao posledica nedostataka u funkcionisanju predmeta kupoprodaje. Garantni rok na rezervne delove zamenjene u okviru produžene garancije se završava istekom odgovarajućeg važenja produžene garancije vozila. Obaveze Prodavca po osnovu produžene garancije ne remete se promenom vlasnika predmeta kupoprodaje.


2. Kupac je dužan da o nedostatku u funkcionisanju stvari u pisanoj formi obavesti ovlašćeni servis Prodavca odmah po njegovom otkrivanju i da odmah od ovlašćenog servisa zatraži sačinjavanje zapisnika o prijavi nedostatka odnosno otvaranje radnog naloga. Zahtev za opravku Kupac može podneti i drugim licima ovlašćenim od strane Star Import d.o.o. da vrše popravku predmeta kupoprodaje. Kupac snosi sve posledice neblagovremene prijave.

U slučaju da se Kupac nalazi na teritoriji na kojoj ne postoje servisi ovlašćeni od strane Star Import d.o.o. (van teritorija Srbije, Crne Gore ili Bosne i Hercegovine), dužan je da kontaktira korisnički centar na telefon +381-11-30-19-019, koji će uputiti kupca u Mercedes-Benz ovlašćeni servis koji će izvršiti popravku.

  3. Ovlašćeni servis Prodavca ili drugo ovlašćeno lice za opravku predmeta kupoprodaje, dužno je da nedostatak otkloni odmah, a najkasnije u razumnom ili zakonski propisanom roku od prijema zahteva za otklanjanje nedostatka (popravku), prema tehničkim zahtevima i bez obračuna troškova popravke, ukoliko je zahtev za otklanjanje nedostatka opravdan. Zamenjeni delovi postaju vlasništvo ovlašćenog servisa. Ovlašćeni servis snosi i troškove potrebnog materijala za opravku, maziva, kao i dodatnih radova na održavanju, ukoliko su oni potrebni odnosno propisani od strane proizvođača.


  4. Prodavac ne odgovara za nedostatke u funkcionisanju predmeta kupoprodaje niti za štetu koja je nastala kao posledica:

  •  Nepoštovanja propisanih mera o tretmanu, održavanju ili servisiranju predmeta produžene garancije
  • Popravke ili servisiranja predmeta produžene garancije kod lica koja za to nisu ovlašćena od strane Prodavca (proizvođača)
  • Ugrađivanja opreme, delova ili izmene na predmetu produžene garancije koja nije odobrena od strane Prodavca (proizvođača)
  • Nepravilne upotrebe i nege vozila
  • Prekomernog opterećenja vozila u svakom smislu i prekoračenja dozvoljenog osovinskog opterećenja
  • Upotrebe neoriginalnih rezervnih delova
  • Saobraćajnih nezgoda (udesa)
  • Elementarnih nepogoda i drugih štetnih spoljnih uticaja
  • Korišćenja goriva i maziva neodgovarajućeg kvaliteta
  • Korišćenja na auto-trkama
  • Neodgovarajućeg transporta predmeta kupoprodaje

  5. Prava po osnovu produžene garancije ne važe za: 

  •  Potrošni materijal i delove izložene normalnom habanju tokom eksploatacije (kao što su filteri; kočne obloge, diskovi, doboši; elementi spojnice (kvačila), metlice brisača i slično).
  • Oštećenja na staklima, osim ako se jasno ne dokaže da je do oštećenja došlo usled greške u proizvodnji ili montaži.
  • Gume na vozilu, osim ako se jasno ne dokaže da je do oštećenja došlo usled greške u proizvodnji ili montaži za šta se Kupac obraća zastupniku proizvođača guma na tržištu.
  • Sekundarna oštećenja koja su nastala po prijavi primarnog oštećenja Prodavcu ili drugom licu ovlašćenom od strane proizvođača (Prodavca) da vrši popravku, a kao posledica neprekinutog korišćenje predmeta produžene garancije.